Skip to main content

ARASAAC

By Government of Aragón · Creative Commons BY NC SA 4.0

á

· modifier
Sign in to download symbols
á

Language Label Description
English á
Aragonese á
Basque á
Breton á
Catalan à
Estonian á
French à
Galician á
Hungarian á
Italian à
Polish á
Portuguese á
Russian а
Spanish á
Vehes á

Concepts

This symbol has no concepts to define it.

© 2023 Global Symbols CIC