3d. Example - Bulgaria: Adapted training modules

Updated by Global Symbols with UNICEF ECARO

The Bulgarian version of the AAC Guided Pathways training using the three EQF skill and knowledge levels with the addition of Level 0

Bulgarian English
Ниво 0 Ранна интервенция при деца Level 0 Early intervention for children
Ниво 1 Този курс представя концепта на ДАК и как символите могат да помогнат на лицата с ограничени или никакви речеви и езикови умения. Докосва темата за включването на партньори в комуникацията и поемането на ДАК пътешествие. Level 1 This course presents the concept of AAC and how symbols can help people with limited or no speech and language skills. It touches on the topic of involving partners in communication and taking on the AAC journey.
Ниво 2 Това ниво изследва процеса на оценка, различни теоретични рамки, стратегии за включване и интеграция, изпозлвайки рамката УСЗИ, т.е. ученик, среда, задачи и инструменти (SETT Framework) и провеждането на занимания в класна стая, които отразяват употребата на ДАК. Level 2 This level examines the evaluation process, different theoretical frameworks, inclusion and integration strategies, using the SETT framework, i.e. student, environment, tasks and tools and conducting classroom activities that reflect the use of AAC.
Ниво 3 Това финално Ниво 3 осигурява насока за написването на (отчетен) доклад и планирането на следващите етапи във всяко едно ДАК прътешествие. Level 3 This final Level 3 provides guidance for writing a report and planning the next stages in each AAC journey.